Specjalizacje

Prawo rodzinne:

rozwód, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty (zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego), władza rodzicielska (ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej), kontakty z dzieckiem rodziców lub dziadków, zezwolenie na wydanie paszportu dziecka, zgody sądowe na czynności prawne w imieniu dziecka, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie.

Prawo spadkowe:

stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku, zabezpieczenie spadku, wykonanie zapisu testamentowego, pomoc w sporządzeniu testamentu, egzekucja związana ze spadkiem.

Prawo cywilne:

sprawy o zapłatę, porozumienia, ugody, sprawy z tytułu rękojmi i reklamacji, sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o ochronę dóbr osobistych, skargi na czynności komornika, zabezpieczenie roszczeń, sporządzanie umów cywilnoprawnych (m.in. najem, dzierżawa, zlecenie, o dzieło, darowizna, użyczenie, pożyczka, kupno-sprzedaż, cesja wierzytelności lub długu, świadczenia usług), sprawy o zasiedzenie nieruchomości, sprawy dotyczący służebności, sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Prawo pracy

ustalenie stosunku pracy, zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy, nawiązywanie, zmiany lub rozwiązywanie stosunków pracy, zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy, przywrócenie do pracy, mobbing i dyskryminacja, sprawy dotyczące wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.